Finansowanie

Finansowanie jest kluczowym elementem realizacji działań na rzecz efektywności energetycznej. We wszystkich krajach realizujących projekty w ramach EFFECT4buildings istnieją różne źródła finansowania. W trakcie przeprowadzonych wywiadów, 70% respondentów wskazało, że uzyskali oni zewnętrzne środki finansowe na realizację działań na rzecz efektywności energetycznej. W ramach tego narzędzia przedstawiamy różne zewnętrzne źródła finansowania inwestycji mających na celu poprawę efektywności energetycznej dostępne dla właścicieli i zarządców budynków użyteczności publicznej. Przedstawiamy również, w jaki sposób te źródła mogą być wykorzystywane w najbardziej efektywny sposób.

Wytyczne z ogólnym opisem elementów narzędzia:
Pobierz instrukcję w wysokiej rozdzielczości do drukowania: Guide Funding
Wyświetl online przewodnik w niskiej rozdzielczości: Guide Funding

Zestawienia możliwości finansowania w sektorze publicznym (dla funduszy UE i krajowych w Danii, Norwegii i Estonii oraz na Łotwie) oraz źródeł i mechanizmów finansowania projektów nieinwestycyjnych (w Szwecji i na Łotwie)
1 Funding Possibilities

Dostępne źródła i mechanizmy finansowania inwestycji mających na celu poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Polsce.
Funding Possibilities in Poland(Polish)

Dostępne źródła i mechanizmy finansowania inwestycji w poprawę efektywności energetycznej w Finlandii.
Funding Possibilities in Finland (Finnish)

Źródła finansowania efektywności energetycznej w Szwecji.
Funding Possibilities in Sweden (Swedish)

Analiza międzynarodowych niepublicznych źródeł i mechanizmów finansowania inwestycji w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych.
International Non-Public Sources of Financing

Analiza niepublicznych źródeł i mechanizmów finansowania inwestycji w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych w krajach objętych projektem: Prywatne zasoby podmiotów gospodarczych, projekty ESCO; oferty banków komercyjnych itp.
Alternative Non-Public Sources of Financing

Zielone pożyczki z kryteriami środowiskowymi dotyczącymi przeznaczenia funduszy. Jest ono częścią szerszej, zrównoważonej inwestycji i ma na celu zmniejszenie wpływu nowej działalności kredytowej na środowisko.
Green Loans in Poland, Sweden, Denmark, Norway and Finland

Ocena projektów związanych z poprawą efektywności energetycznej, w które zaangażowany jest Zarząd Powiatu Dalarna i które są finansowane przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, wraz z rekomendacjami dotyczącymi polityki.
Effective use of European Regional Development Fund for Energy Efficiency in SME – Policy Recommendations

Regionalny program ramowy na rzecz pomocy dla MŚP w realizacji inwestycji w zakresie efektywności energetycznej – najlepsze praktyki z Dalarna w Szwecji.
Framework Program for Energy Efficiency Investments in SME

Dokument opisuje kategorie pomocy i podaje przykłady wykorzystania pomocy finansowej w sektorze MŚP.
How State Aid can be Used for Energy Efficiency Investments in SMEs

Wideokonferencja końcowa
FundingDane kontaktowe

Anna Góral
Związek Gmin i Powiatów Małopolski
goral.am@gmail.com
+ 48 124 217 465

This site uses cookies

This website uses cookies to give you the best, most relevant experience. If you agree to our use of cookies, please close this message and continue to use this site.
Read more aboute our cookie policy.