Finansowanie

Finansowanie jest kluczowym elementem realizacji działań na rzecz efektywności energetycznej. We wszystkich krajach realizujących projekty w ramach EFFECT4buildings istnieją różne źródła finansowania. W trakcie przeprowadzonych wywiadów, 70% respondentów wskazało, że uzyskali oni zewnętrzne środki finansowe na realizację działań na rzecz efektywności energetycznej. W ramach tego narzędzia przedstawiamy różne zewnętrzne źródła finansowania inwestycji mających na celu poprawę efektywności energetycznej dostępne dla właścicieli i zarządców budynków użyteczności publicznej. Przedstawiamy również, w jaki sposób te źródła mogą być wykorzystywane w najbardziej efektywny sposób.

Wytyczne z ogólnym opisem elementów narzędzia:
Pobierz instrukcję w wysokiej rozdzielczości do drukowania: Guide Funding
Wyświetl online przewodnik w niskiej rozdzielczości: Guide Funding

Zestawienia możliwości finansowania w sektorze publicznym (dla funduszy UE i krajowych w Danii, Norwegii i Estonii oraz na Łotwie) oraz źródeł i mechanizmów finansowania projektów nieinwestycyjnych (w Szwecji i na Łotwie)
1 Funding Possibilities

Dostępne źródła i mechanizmy finansowania inwestycji mających na celu poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Polsce.
Funding Possibilities in Poland(Polish)

Dostępne źródła i mechanizmy finansowania inwestycji w poprawę efektywności energetycznej w Finlandii.
Funding Possibilities in Finland (Finnish)

Źródła finansowania efektywności energetycznej w Szwecji.
Funding Possibilities in Sweden (Swedish)

Analiza międzynarodowych niepublicznych źródeł i mechanizmów finansowania inwestycji w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych.
International Non-Public Sources of Financing

Analiza niepublicznych źródeł i mechanizmów finansowania inwestycji w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych w krajach objętych projektem: Prywatne zasoby podmiotów gospodarczych, projekty ESCO; oferty banków komercyjnych itp.
Alternative Non-Public Sources of Financing

Zielone pożyczki z kryteriami środowiskowymi dotyczącymi przeznaczenia funduszy. Jest ono częścią szerszej, zrównoważonej inwestycji i ma na celu zmniejszenie wpływu nowej działalności kredytowej na środowisko.
Green Loans in Poland, Sweden, Denmark, Norway and Finland

Ocena projektów związanych z poprawą efektywności energetycznej, w które zaangażowany jest Zarząd Powiatu Dalarna i które są finansowane przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, wraz z rekomendacjami dotyczącymi polityki.
Effective use of European Regional Development Fund for Energy Efficiency in SME – Policy Recommendations

Regionalny program ramowy na rzecz pomocy dla MŚP w realizacji inwestycji w zakresie efektywności energetycznej – najlepsze praktyki z Dalarna w Szwecji.
Framework Program for Energy Efficiency Investments in SME

Dokument opisuje kategorie pomocy i podaje przykłady wykorzystania pomocy finansowej w sektorze MŚP.
How State Aid can be Used for Energy Efficiency Investments in SMEs

Wideokonferencja końcowa
FundingDane kontaktowe

Anna Góral
Związek Gmin i Powiatów Małopolski
goral.am@gmail.com
+ 48 124 217 465