O projekcie

Celem EFFECT4buildings jest zwiększenie liczby działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej, realizowanych w istniejących budynkach w regionie Morza Bałtyckiego. Grupą docelową są zarządcy budynków, którzy często wiedzą, jakie działania są technicznie możliwe i czasami dysponują obliczeniami, które pokazują, że określone inwestycje są opłacalne, ale mimo to nie wdrażają działań ze względu na bariery finansowe.

W ramach projektu opracowano zestaw narzędzi wraz z metodami finansowymi, które mogą poprawić opłacalność, ułatwić finansowanie i zmniejszyć ryzyko inwestycji energetycznych w budynkach.

EFFECT4buildings łączy właścicieli nieruchomości publicznych z dostawcami rozwiązań w celu osiągnięcia ich bardziej efektywnego wykorzystania w regionie Morza Bałtyckiego. Narzędzia i metody finansowe zostały opracowane na podstawie różnych rzeczywistych przypadków, z jakimi mieli do czynienia partnerzy uczestniczący w projekcie.

Status projektu flagowego

EFFECT4buildings to część realizacji Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego (EUSBSR), będącej flagowym projektem w ramach obszaru polityki „Energia” i działania horyzontalnego „Zrównoważony rozwój”. Projekty flagowe szczególnie dobrze demonstrują postępy w realizacji EUSBSR i służą jako pilotażowe przykłady pożądanych zmian.  

Finansowanie projektu

EFFECT4buildings jest realizowany przy wsparciu funduszy UE w ramach Programu Interreg dla Regionu Morza Bałtyckiego (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) i Funduszy Norweskich.

Budżet projektu: 2 637 013 EUR.

Czas trwania projektu

Październik 2017 r. – grudzień 2020 r.

Informacje podstawowe dotyczące projektu

Efektywność energetyczna budynków ma strategiczne znaczenie, ponieważ odpowiadają one za 40% zużycia energii i 36% emisji CO2 w UE. Z technicznego punktu widzenia istnieje możliwość zmniejszenia zużycia energii o co najmniej 50-70%, co oznacza, że pokonanie barier finansowych umożliwiłoby realizację znacznie większej liczby inwestycji, które przyczyniają się do zwiększenia efektywności energetycznej, a jednocześnie zmniejszają wpływ na klimat i przyczyniają się do ekologicznego rozwoju.

Wymogiem jest to, aby istniejące budynki poddawane kapitalnym remontom spełniały minimalne wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej. Do 2020 roku wszystkie nowe budynki muszą charakteryzować się niemal zerowym zużyciem energii.